PickApp רשת נסיעות חברתיתקישור לאתר אינטרנט
רשת אינטרנט חברתית ואפליקציה המאפשרים לתאם נסיעות משותפות. באמצעות PickApp ניתן לראות תחומי עניין משותפים, דירוגים, תגובות וכל זאת עוד לפני שאתם משתפים נסיעה.
דוא"לpickapp@pickapp.co.il