פיקוד העורף - הערכות לרעידות אדמהקישור לאתר אינטרנט
הנחיות הערכות והתנהגות בעת רעידת אדמה. כולל התייחסות לחיזוק מבנים במסגרת תמ"א 38.